Dr. med. Ali­ne Azi­zi Ghan­ba­ri
Fach­ärz­tin für Inne­re Medi­zin
Haus­ärzt­li­che Ver­sor­gung
Augs­bur­ger Stra­ße 49 · 01309 Dres­den

Fon: +49.351. 31 05 28 0
Fax: +49.351. 31 43 84 81

E‑Mail:

Umset­zung & Hos­ting:
| www.webmetix.de

Inhalt­lich Ver­ant­wort­li­che:
Dr. med. Ali­ne Azi­zi Ghan­ba­ri

Steu­er­num­mer: 203/202/00017
Finanz­amt Dres­den-Süd

Berufspe­zi­fi­sche Anga­ben nach § 5 Abs. 1 Nr. 5 TMG

gesetz­li­che Berufs­be­zeich­nung:
Arzt; Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land

Zustän­di­ge Ärz­te­kam­mern:
Säch­si­sche Lan­des­ärz­te­kam­mer
Schüt­zen­hö­he 16, 01099 Dres­den

Berufs­recht­li­che Rege­lun­gen:
Berufs­ord­nung der Säch­si­schen Lan­des­ärz­te­kam­mer

Infor­ma­tio­nen zum Daten­schutz sind unter die­sem Link zu fin­den:
https://www.hausarztpraxis-dresden-striesen.de/datenschutz